Publicat per

Registre 10

Publicat per

Registre 10

Bona tarda! Benvingut al meu registre número 10, i últim! Aquesta vegada, continuant amb la mateixa temàtica del poble, i ja que era l’últim, he volgut provar amb format àudio, pel fet que cap dels anteriors registres ho havia fet. No estic acostumada a gravar àudios, perquè no ho he fet gairebé mai, i per a mi, ha suposat un repte bastant gran. Primer de tot, perquè no disposo de cap aparell mínimament bo per a fer aquesta tasca, i…
Bona tarda! Benvingut al meu registre número 10, i últim! Aquesta vegada, continuant amb la mateixa temàtica del poble,…

Bona tarda!
Benvingut al meu registre número 10, i últim!
Aquesta vegada, continuant amb la mateixa temàtica del poble, i ja que era l’últim, he volgut provar amb format àudio, pel fet que cap dels anteriors registres ho havia fet. No estic acostumada a gravar àudios, perquè no ho he fet gairebé mai, i per a mi, ha suposat un repte bastant gran.
Primer de tot, perquè no disposo de cap aparell mínimament bo per a fer aquesta tasca, i ho he fet directament amb el mòbil, i la qualitat no és de les millors; i, en segon lloc, perquè no sabia ben bé que enregistrar i tenia el temor que no s’entengués el que volia captar.
He volgut enregistrar sons quotidians del poble que em transmeten tranquil·litat. El primer de tot i el que fa temps que hi dono voltes, és el so de la pluja. El soroll de la pluja caient és maquíssim i poc sovint ens aturem a escoltar-lo, per això he volgut captar-lo en àudio. El segon enregistrament, he captat el soroll del riu baixant, que després d’uns mesos de sequera, torna a baixar amb molta força i de fons, també es poden escolar alguns ocells cantant. Al tercer àudio, està enregistrat per captar el so d’aquests ocells que s’escoltaven de fons, ara en primer pla, tot i que el poc vent que feia, s’escola molt a la gravació, suposo que és pel que comentava, la poca qualitat de l’aparell que he utilitzat. Per acabar, el quart àudio, ha estat per enregistrar les campanes del poble. M’encanta aquest so, i s’està perdent a moltes localitats, cosa que no entenc, perquè és un so molt bonic i molt útil per saber les hores.

Així doncs, us deixo els àudios en aquest enllaç, espero que ho gaudiu!
Ens llegim! ?

Debat0el Registre 10

No hi ha comentaris.

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació primària

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació primària

Per què és important el currículum? El currículum és l’element clau que regula les pràctiques educatives. En aquest cas, reflecteix els continguts culturals de la institució educativa i, és per aquest motiu, que és molt important que com a docents es comprenguin els currículums i s’apliquin amb adequació, vinculant la teoria amb les pràctiques educatives reals. Per tant, centrar-se únicament a aconseguir el percentatge més gran d’alumnes que assoleixin les competències, serà un error, tanmateix, no tenir en compte aspectes…
Per què és important el currículum? El currículum és l’element clau que regula les pràctiques educatives. En aquest cas,…

Per què és important el currículum? El currículum és l’element clau que regula les pràctiques educatives. En aquest cas, reflecteix els continguts culturals de la institució educativa i, és per aquest motiu, que és molt important que com a docents es comprenguin els currículums i s’apliquin amb adequació, vinculant la teoria amb les pràctiques educatives reals. Per tant, centrar-se únicament a aconseguir el percentatge més gran d’alumnes que assoleixin les competències, serà un error, tanmateix, no tenir en compte aspectes com evitar el fracàs escolar o aconseguir aprenentatges funcionals.

En definitiva, el currículum “el currículum és una eina de regulació de les pràctiques pedagògiques, un instrument per a la discussió sobre la realitat educativa, que defineix i condiciona el context educatiu, un pacte social i un diàleg entre l’escola i l’entorn.” (Gimeno, 2010). Per tant, va més enllà dels continguts acadèmics i comprèn altres aspectes com la moralitat, l’actitud i la sensibilització. Com diu aquest autor, els aprenentatges visibles i mesurables són només la punta de l’iceberg. A més de ser un element que organitza els coneixements, Gimeno també apunta el fet que el currículum pot arribar a establir límits entre les diferents àrees de coneixement: tenim que, per una banda, el currículum organitza i unifica l’ensenyament i l’aprenentatge d’una assignatura, però també crea fronteres i barreres que delimiten alguns aspectes, com la separació d’assignatures o disciplines.

Amb aquesta contextualització, el present text pretén portar a terme una reflexió crítica sobre l’anàlisi del currículum de l’Educació Artística d’educació primària, tot comparant-lo amb el currículum que s’ha portat a terme en aquesta assignatura de la UOC, dissenyat per Forné i Satorra (2023). Es reflexionarà sobre els aprenentatges i es veurà si hi ha una correlació entre ells i es farà una anàlisi exhaustiu del currículum en relació amb els recursos d’aprenentatge recomanats durant l’assignatura.

El currículum de l’educació artística s’estructura al voltant de quatre competències específiques, competències que també trobem al currículum de l’assignatura desenvolupada per la UOC. La competència que pretén descobrir propostes artístiques de diferents cultures, èpoques o estils es veu relacionada amb l’anàlisi d’obres i en la cerca de referents d’artistes postfeministes i decolonials. La competència que investiga i analitza manifestacions culturals i artístiques està visible en l’estudi que pretenia la recerca d’experiències culturals i artístiques i també en la redacció de l’experiència artística personal. La competència que pretén l’experimentació i la creació amb mitjans digitals està directament relacionada amb la captura de sons i imatges del nostre entorn amb la gravació o fotografia i posterior edició o creació amb recursos digitals i/o eines tecnològiques. Finalment, la competència que pretén dissenyar, elaborar i difondre produccions artístiques també es veu abordada en l’activitat esmentada anteriorment. No obstant això, m’agradaria poder fer un comentari personal sobre aquest punt. M’hauria agradat poder tenir altres activitats més enfocades a aquesta última competència, activitats que estiguessin més enfocades a dissenyar o elaborar projectes artístics, i no tan enfocada a la reflexió crítica.

Tanmateix, veiem un currículum per part del grau molt centrat en la reflexió crítica que no se centra només en la teoria, la qual cosa ajuda a enfrontar la complexitat i la incertesa de l’actualitat, per tant, penso que són activitats que han permès comprendre i assimilar els continguts generals de l’assignatura. A més, veiem una estructura curricular no rígida que permet una llibertat artística molt àmplia, sobretot a l’activitat que es treballa de manera transversal durant tot el curs. Aquesta, proposa una investigació de l’entorn social, natural i cultural a través de l’art, establint connexions amb els àmbits d’aplicació, un concepte fonamental per abordar enfocaments postfeministes, interseccionals i decolonials, ja que un currículum estructurador tendeix a ocultar la diversitat de formes de ser i estar al món i, per tant, ho veiem amb aquest currículum que invita a la reflexió crítica.

Malgrat aquesta mancança d’activitats relacionades amb la creació artística i cultural pròpia, els aprenentatges obtinguts amb l’assignatura s’ajusten a les demandes del currículum del decret. En conseqüència, entenc la importància que se li ha volgut a abordar el currículum de l’assignatura des d’aquesta perspectiva de reflexió crítica. Gimeno emfatitza molt en la importància de comprendre el currículum de manera completa per a poder vincular les orientacions teòriques amb les pràctiques educatives reals, a més de la importància del bon coneixement curricular per part dels docents per fer una aplicació transversal.

Ara passaré a reflexionar sobre els punts febles i els punts forts que he pogut contemplar analitzant el currículum de l’educació artística. Aquest currículum proporciona unes competències que permeten als alumnes a conèixer diferents contextos culturals, tant del passat com del present. A més, fomenta la participació activa en l’art i en la cultura. Cada cop, les escoles estan més dotades amb eines que permeten a l’alumnat a explorar i aplicar la seva creativitat a la pràctica artística. Malgrat això, i un punt difícil de gestionar, és les diferències que es generen quant als recursos de cada escola i cada centre, ja que existeix una gran diferència de recursos: centres que compten amb recursos que els hi permet desenvolupar les activitats del currículum amb normalitat i d’altres que no contemplen amb tants. Sovint, no s’acostuma a destinar un gran finançament a aquesta matèria i, per tant, és difícil d’assolir totes les competències amb normalitat per arribar a aconseguir aquest enfocament crític. Un altre punt fort del currículum, és que pretén treballar des d’una perspectiva postfeminista i decolonial, oferint propostes de diferents cultures i èpoques per a evitar l’etnocentrisme, fomentant la diversitat i la inclusió en l’art. El currículum també fomenta la creativitat, el treball en grup i la cooperativitat, millora les habilitats comunicatives i expressives de l’alumnat mitjançant la comunicació no verbal, fomenta l’experimentació i descobreix nous llenguatges artístics.

No obstant això, també existeixen algunes febleses en la implementació del currículum de l’educació artística. Com he indicat anteriorment i el punt més important que pot arribar a impedir l’assimilació total del currículum, penso que és la situació sociocultural de cada escola, la qual juga un paper fonamental en la implementació del currículum de l’educació artística. És un punt que potser en altres matèries de coneixement no és tan crucial per l’aprenentatge, però en aquest currículum sí que ho és. Hi ha escoles que s’enfronten a dificultats reals quant a recursos econòmics i això generarà limitacions que podran dificultar el desenvolupament de l’art a l’aula, com per exemple, la falta d’espais, de recursos tecnològics, recursos materials, etc. A més, la no existència de docents especialitzats en aquesta matèria a l’educació primària mostra un desinterès en la qualitat i en el sentit de l’assignatura. Això, en molts centres provoca que hi hagi una falta de voluntat per implementar aquest propòsit crític que pretén el nou currículum i que s’acaba caient en la implementació d’una metodologia antiga i predeterminada.

Un altre aspecte feble del currículum, des del meu punt de vista, és que se centra massa en l’educació plàstica i en l’educació musical, deixant de banda altres formes d’expressió artística com l’educació audiovisual o teatral, per exemple. Per tant, penso que la diversitat artística s’hauria de reconsiderar en aquest currículum.

La subjectivitat avaluativa de l’art també és un repte pel docent i un punt que provoca, sovint, una falta de credibilitat de l’assignatura i que arribi a ser considerada com una matèria de menor importància i, en conseqüència, que se li dediqui menys recursos i menys temps.

No obstant això, existeixen oportunitats significatives en la implementació d’aquest nou currículum de l’educació artística. Aquesta proposta ofereix la possibilitat de comprendre i apreciar les diverses cultures i la riquesa artística. Així mateix, les arts ofereixen un espai de reflexió i valors, i les noves tecnologies ofereixen oportunitats molt bones per l’art. Es contribueix al desenvolupament moral i crític, permetent el diàleg entre diferents concepcions i valors presents en l’art. L’educació artística, en definitiva, fomenta la creativitat pel fet que no té una resposta única i correcta, fet que fa que se superin els esquemes preestablerts, i ofereix un espai de desenvolupament emocional.

Per tant, i tenint tot això en compte, és molt important fomentar l’art des de l’escola, contribuint a la formació d’individus crítics amb la societat. En definitiva, el currículum de l’educació artística és una eina molt valuosa pel desenvolupament de competències, l’apreciació cultural i la formació de persones completes. Serà crucial, per tant, aprofitar les fortaleses del currículum i superar aquestes debilitats. Com a resultat, es podrà oferir una educació artística de qualitat.

En conclusió, penso que amb l’assignatura d’educació artística desenvolupada per la UOC s’ha aconseguit establir un currículum molt ajustat a l’oferit pel decret. Però que, personalment, he trobat a faltar una major èmfasi en la creació de projectes artístics i culturals propis.

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Forné Castaño, E.; Satorra Llubes, R. (2023). Desplegament de l’àmbit curricular de l’educació artística: L’educació artística per al desenvolupament de competències (1a. ed.) [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). 

Gimeno, J. (2010). La función abierta de la obra y su contenido. 34 11-43. [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). 

Oliver, M. (2023). Perspectives sobre l’art i sobre l’educació artística. (1a. ed.) [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

CoNCA, [Consell Nacional de la Cultura i de les Arts]. (2022). Carta de les Arts a l’Educació. Fòrum Arts d’Educació. Generalitat de Catalunya. 

 

Debat0el Comentari crític del currículum d’educació primària

No hi ha comentaris.

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació artística

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació artística

Debat0el Comentari crític del currículum d’educació artística

No hi ha comentaris.

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació primària

Publicat per

Comentari crític del currículum d’educació primària

Bona tarda, companys i companyes! Us deixo adjunt el meu comentari crític del currículum d’educació primària. Salut i seguim! :)   El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …
Bona tarda, companys i companyes! Us deixo adjunt el meu comentari crític del currículum d’educació primària. Salut i seguim!…

Bona tarda, companys i companyes!

Us deixo adjunt el meu comentari crític del currículum d’educació primària.

Salut i seguim! :)

 

Debat0el Comentari crític del currículum d’educació primària

No hi ha comentaris.

Publicat per

“Comentari crític del currículum d’educació primària”

Publicat per

“Comentari crític del currículum d’educació primària”

Hola, us adjunto el meu comentari crític: Comentari crític del currículum educacio artistica El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …
Hola, us adjunto el meu comentari crític: Comentari crític del currículum educacio artistica El currículum d'educació artística: Fem una…

Hola,

us adjunto el meu comentari crític: Comentari crític del currículum educacio artistica

Debat0el “Comentari crític del currículum d’educació primària”

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 5 El currículum d’educació artística Nil Illa

Publicat per

PAC 5 El currículum d’educació artística Nil Illa

El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …
El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …

Debat0el PAC 5 El currículum d’educació artística Nil Illa

No hi ha comentaris.

Publicat per

Comentari crític

Publicat per

Comentari crític

Bona tarda, Us adjunto el meu comentari de l’activitat 5. Moltes gràcies a tothom! El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …
Bona tarda, Us adjunto el meu comentari de l’activitat 5. Moltes gràcies a tothom! El currículum d'educació artística: Fem…

Bona tarda,

Us adjunto el meu comentari de l’activitat 5.

Moltes gràcies a tothom!

Debat0el Comentari crític

No hi ha comentaris.

Publicat per

“Comentari crític del currículum d’educació primària”

Publicat per

“Comentari crític del currículum d’educació primària”

Bon dia, companys i companyes, aquí us deixo el meu comentari crític i la meva reflexió: El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après …
Bon dia, companys i companyes, aquí us deixo el meu comentari crític i la meva reflexió: El currículum d'educació…

Bon dia, companys i companyes, aquí us deixo el meu comentari crític i la meva reflexió:

Debat0el “Comentari crític del currículum d’educació primària”

No hi ha comentaris.

Publicat per

Registre 9

Publicat per

Registre 9

  Bon dia,   En aquests dos últims registres em centraré en el concepte d’alteritat, enfocat amb la relació dels humans amb…
  Bon dia,   En aquests dos últims registres em centraré en el concepte d’alteritat, enfocat amb la relació…

 

Bon dia,

 

En aquests dos últims registres em centraré en el concepte d’alteritat, enfocat amb la relació dels humans amb el medi ambient per tal de seguir el fil conductor de tot el projecte, el canvi climàtic.

 

Per entendre la relació amb els altres i amb el medi ambient primer és important, a parer meu, ser conscient de tu mateix i del “jo” al món. Conèixer els teus límits i possibilitats faciliten aquesta alteritat.

 

Alteritat significa aquí un tipus particular de diferenciació. Té a veure amb l’experiència del cas estrany. Aquesta sensació pot referir-se a paisatges i clima, plantes i animals, formes i colors, olors i sons. Però només la confrontació amb les fins llavors desconegudes singularitats d’un altre grup humà —llengua, costums quotidians, festes, cerimònies religioses o el que sigui— proporciona l’experiència de l’aliè, del cas estrany pròpiament dit; d’allí després també els elements no-humans reben la seva qualitat característicament estranya. (Krotz, 1994)

 

El “jo” en un paisatge natural estrany fa referència a aquest concepte d’alteritat. Però per sentir aquest concepte ens hem d’atrevir a l’estrany. Un exemple clar seria la meva vida. Jo visc a Suïssa des de fa dos anys i vaig sortir d’un món a Mallorca que coneixia molt bé per endinsar-me a un món totalment desconegut a Suïssa.

 

Figura 1

Balkan Erotic Epic

 

Nota. Per M. Abramović, 2005, performance, Belgrad / Singidunum / Belgrade / Beograd, Serbia

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

Krotz, E. (1994). Alteridad y pregunta antropológica.

https://www.wikiart.org/en/marina-abramovic/balkan-erotic-epic-2005

 

LINK 

https://drive.google.com/drive/folders/1wEOf1am7ku8_cNQn91DaHCvzxL_2BI2D

Debat0el Registre 9

No hi ha comentaris.

Publicat per

Registre 9, L’Aplec del Caragol

Publicat per

Registre 9, L’Aplec del Caragol

Bona tarda a tots i totes! Aquest 9e registre va dedicat a la festa més popular i multitudinària que se celebra a Lleida ciutat, anomenada: APLEC DEL CARAGOL. Aquest any ha sigut el meu segon any que he pogut viure-la des de dins, com a penyista, ja que l’any passat em va tocar portar-la ”L de novato”. Amb la participació total de 115 colles, 8 de les quals noves, i 14.500 penyistes, hem fet d’aquesta 42a edició de l’Aplec del…
Bona tarda a tots i totes! Aquest 9e registre va dedicat a la festa més popular i multitudinària que…

Bona tarda a tots i totes!

Aquest 9e registre va dedicat a la festa més popular i multitudinària que se celebra a Lleida ciutat, anomenada: APLEC DEL CARAGOL. Aquest any ha sigut el meu segon any que he pogut viure-la des de dins, com a penyista, ja que l’any passat em va tocar portar-la ”L de novato”.

Amb la participació total de 115 colles, 8 de les quals noves, i 14.500 penyistes, hem fet d’aquesta 42a edició de l’Aplec del Caragol de Lleida l’edició de record!

Ames, l’aplec també ha aconseguit mantenir la mitjana 200.000 visitants en tot el cap de setmana, tot això aconseguit malgrat la forta pluja de dissabte a la tarda, que ens va obligar a reprogramar o suspendre alguns dels actes. Entre els 3 dies, entre tots els penyistes ens vam menjar 12 tones de caragols, una autèntica barbaritat.

Els visitants que no tenien penya, enguany també van poder aprofitar l’espai del restaurant instal·lat en un pavelló annex al mateix recinte per degustar diverses receptes típiques de ponent a un preu raonable on vaig conèixer un grup d’Alemanys que havien vingut expressament a Lleida per visitar i impregnar-se d’aquesta tradició.
Cada any, la celebració se celebra l’últim cap de setmana de maig, a excepció d’aquest, que l’hem celebrat el primer cap de setmana de juny a causa de la coincidència amb les eleccions locals.

Aquesta festivitat va començar com una trobada casual d’amics per compartir un sopar de caragols al camp l’any 1980, però s’han anat desenvolupant molt amb el pas dels anys fins a agafar la magnitud actual.

El diumenge, l’Aplec del Caragol és l’encarregada d’aportar color i alegria als carrers de Lleida amb l’anomenat ”Passa calles”, on els més valents que han aconseguit aguantar la forta nit de dissabte, es passegen junt amb les seves colles i grups de xaranga per un recorregut on es travessa tota Lleida.

Fent una volta pel recinte podem veure desenes de maneres diferents de preparar els caragols, a la llauna (a la brasa amb salsa), a la gormanda (estofat), a l’ast… A més dels caragols, també s’hi pot descobrir altres plats tradicionals catalans, però no tot és gastronomia, ja que també tenim nombrosos actes, com ara concerts, balls populars, cercaviles enormes i de capgrossos, competicions esportives, competicions relacionades amb el caragol formen part del festival, totes aquestes activitats estan pensades perquè puguin gaudir-les persones de totes les edats.

M’ha semblat una festivitat molt adequada per tal de relacionar-la amb el tema principal en el qual giren tots els meus registres: La creació de la identitat cultural.

Enumeraré 3 factors que penso que contribueixen a enfortir i crear un sentit d’identitat cultural gràcies a la celebració d’aquesta festivitat gastronòmica:

Patrimoni culinari: L’elaboració i el consum d’aquest plat tradicional català es converteix en un símbol culinari que simbolitza la identitat gastronòmica de la regió. A través de la preservació i la promoció d’aquesta tradició gastronòmica de pares a fills, les persones que participen en aquesta festa es poden sentir fortament connectades amb el seu patrimoni culinari i experimentar un sentit de pertinença cultural.

Vinculació comunitària: És un esdeveniment que reuneix persones de diferents edats i cultures al voltant d’una celebració comuna, l’Aplec. Participar plegats en concerts, balls, competicions i exhibicions culturals fomenta la interacció social i el sentit de la comunitat.

Transmissió de costums culinàries: L’Aplec també juga un paper important en la transmissió de costums culinàries entre generacions, fent que aquestes es preserven i es transmetin en fer que tothom participi en preparació dels caragols, aprendre les receptes i les tècniques culinàries tradicionals i compartir aquests coneixements amb les generacions més joves farà que això perduri en el temps.


Justificació teòrica:

En aquesta ocasió he buscat suport en un document amb molt bones crítiques, ”Food and Identity: Food Studies, Cultural, and Personal Identity”, el document està originalment escrit en angles, així que he hagut de fer ús de la traducció, i aquesta és la cita que he escollit per reflexionar del tema:

”La cultura no se hereda, se aprende. El gusto por los alimentos de diferentes grupos culturales a menudo están conectadas a sus tradiciones mas cercanas”. Kittler, P.G., Sucher , K.P.(2012).

Aquesta cita suggereix que els aliments que consumim i les nostres preferències gastronòmiques no són quelcom innat, sinó que es van desenvolupant al llarg de les nostres vides a partir de l’exposició a diferents tradicions culinàries més properes. Per tant, és a mesura que creixem, que absorbim els costums alimentaris de les nostres famílies i la nostra comunitat, adoptant així les seves tradicions culinàries i creant connexions emocionals amb els aliments associats a elles.

Penso que l’aplec del caragol exemplifica de bona manera aquesta creença, ja que fora de Catalunya el caragol no els gens vist com un aliment humà, en canvi, aquí a Lleida, no només el consumim, sinó que en fem una festa on ell és el protagonista.

Bibliografia:

Gina M. Almerico, ‘’Food and identity: Food studies, cultural, and personal identity’’, Journal of International Business and Cultural Studies Volume 8 (2014).

Tot seguit adjunto l’enllaç a la carpeta del Drive on podeu veure un tastet del qual s’hi cou a l’Aplec del Caragol de Lleida:

https://drive.google.com/drive/folders/16afBMcZetrl_ViM7zSTx32FhoM7XyNPF

 

 

 

 

Debat0el Registre 9, L’Aplec del Caragol

No hi ha comentaris.